T_BRAND_MAIN_PAGE_SUBTITLE

Regulamin stron internetowych U Jędrusia Sp. z o.o.

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Usługodawca udostępnia Użytkownikowi dostęp do poszczególnych Stron Internetowych oraz możliwość korzystania Usług określonych szczegółowo w Regulaminie. Wszystkie Strony internetowe działają na zasadach określonych w Regulaminie, chyba że szczególna regulacja stanowi inaczej.
2. Regulamin określa zasady korzystania ze Stron internetowych lub Usług U Jędrusia, a Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania ze Strony internetowej lub Usługi jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz jego załączników. Ponadto Użytkownik z chwilą rozpoczęcie korzystania ze Stron internetowych lub Usług jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu.
3. Użytkownik ma możliwość korzystania usług, narzędzi i portali internetowych podmiotów trzecich za pośrednictwem Stron internetowych U Jędrusia za pośrednictwem odpowiednich wtyczek lub linków. W przypadku korzystania z wszystkich funkcjonalności podmiotów trzecich, o których mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca nie jest stroną umów o świadczenie drogą elektroniczną między Użytkownikiem, a podmiotem trzecim. U Jędrusia nie odpowiada również za treść i wykonanie takich umów. Odpowiedzialności za usługi świadczone na rzecz Użytkowników przez podmioty trzecie określają umowy zawierane przez Użytkownika z tymi osobami.
4. Aktualny Regulamin dostępny jest na Stronach internetowych, z którym Użytkownik może zapoznać się w każdym czasie. Użytkownik ma prawo zwrócić się do Usługodawcy w celu przesłania mu treści Regulaminu lub innych regulacji obowiązujących podczas korzystania z Usług, jak również co do interpretacji postanowień Regulaminu.

II. DEFINICJE

1. Pojęcia użyte w Regulaminie, a które nie zostały zdefiniowane w Regulaminie należy w pierwszej kolejności rozumieć tak, jak przyjęto w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
2. Przez pojęcia określone w Regulaminie rozumie się:
a) Materiały - teksty, zdjęcia, grafiki i inne, w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
b) Strona internetowa – zorganizowana, prowadzona lub dostarczana przez Usługodawcę strona internetowa lub serwisy składające się ze stron i innych narzędzi udostępnianych za pośrednictwem Internetu, będące własnością Usługodawcy dostępne pod adresami www.u-jedrusia.pl, www.ujedrusia.pl, www.asiacook.pl lub pod innym adresem, do którego U Jędrusia przysługują prawa i zastosowanie ma Regulamin,
c) Użytkownik - każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Usług lub Stron internetowych należących do U Jędrusia;
d) Usługodawca lub U Jędrusia – U Jędrusia Sp. z o.o. z siedzibą w Przemęczankach, Przemęczanki 32, 32-107 Radziemice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000398461, NIP 944-224-15-67, REGON 122420450, o kapitale zakładowym 38.200.000,00 zł,
e) Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,
f) Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Stron internetowych, umożliwiające w szczególności:
- zapoznawanie się z informacjami i materiałami przygotowanymi przez U Jędrusia,
- kontaktowanie się z Usługodawcą za pośrednictwem formularzy kontaktowych,
- korzystanie z newslettera Usługodawcy.

III. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG

1. Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników przez Usługodawcę odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Do zawarcia pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika stosownego adresu Strony internetowej w przeglądarce internetowej, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika Strony internetowej.
2. Korzystanie z Usług jest bezpłatne, chyba że odrębne szczególne regulacje dotyczące danej Usługi stanowią inaczej.
3. Usługodawca ma prawo zamieszczania na Stronach internetowych treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów Usługodawcy.

IV. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Usługodawcy przysługują wszelkie prawa do zamieszczonych na Stronie internetowej jakichkolwiek treści. Wszelkie Materiały umieszczone na Stronach internetowych, w tym utwory, znaki towarowe, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2022 poz.2509), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2023 poz.1170).
2. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz innych Materiałów i informacji udostępnionych na Stronach internetowych przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. W przypadku, gdy prawa, o których mowa w zdaniu poprzednim przysługują osobom trzecim Usługodawca udostępnia je na podstawie stosownych umów zawartych z tymi podmiotami.
3. Poprzez korzystanie z Materiałów, w tym w szczególności utworów lub znaków towarowych udostępnionych na Stronach internetowych Użytkownik nie nabywa żadnych praw ani też nie uzyskuje licencji do tych utworów, znaków lub oznaczeń.
4. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy Użytkownik może korzystać z informacji i Materiałów zamieszczonych na Stronach internetowych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i chyba, że Usługodawca wyrazi uprzednią, zgodę na korzystanie z Materiałów w inny sposób. Użytkownik nie jest uprawniony w szczególności do zwielokrotniania, modyfikowania, rozpowszechniania i udostępniania w jakikolwiek sposób Materiałów lub ich części.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze Stron internetowych i Usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego.
2. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich.
3. Użytkownik korzystając z Usług jest świadomy, że:
a. nie powinien dostarczać żadnych treści o cechach, które mogłyby stanowić, czy być uznane, za niezgodne i naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, Regulamin lub umowę,
b. o ile na Stronie internetowej lub w Usłudze istnienie możliwość zamieszczania danych przez Użytkownika nie powinien w związku z użytkowaniem Strony internetowej lub Usługi zamieszczać na nich treści naruszających dobre obyczaje, w tym obrażających lub mogących obrazić inne osoby, politycznych, pornograficznych, erotycznych,
c. o ile na Stronie internetowej istnieje możliwość zamieszczenia danych to nie powinien podawać danych niezgodnych z prawdą, w tym w szczególności nieprawdziwych danych osobowych,
d. nie powinien w jakikolwiek sposób podejmować działań lub czynności, które doprowadziłyby lub mogły doprowadzić do ingerowania w działanie Strony internetowej, w tym w szczególności Użytkownikowi nie wolno wprowadzać, umieszczać jakichkolwiek programów lub aplikacji lub plików, a także ich rozszerzeń, które mogą mieć negatywny wpływ na działanie oprogramowania Strony internetowej lub urządzeń służących do jej działania, lub urządzeń lub oprogramowania innych Użytkowników w tym w szczególności: wirusów, trojanów i innego złośliwego oprogramowania;
e. nie wolno mu dokonywać działań o charakterze programistycznym, hakerskim, w tym w celu dokonania jakichkolwiek zmian w kodzie źródłowym Strony Internetowej,
f. nie wolno mu omijać zabezpieczeń Strony internetowej poprzez wykorzystywanie luk bezpieczeństwa,
g. wykorzystywać treści zamieszczonych na Stronie internetowej w inny sposób niż dla użytku zgodnego z Regulaminem.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za to, w jaki sposób korzysta z Usług i wynikające z tego skutki, jak również za szkody wynikające z niezgodnych z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa.
2. Usługodawca zapewnia, że dołożył i dokłada najwyższych starań by korzystanie z prowadzonej przez niego Strony internetowej lub Usług nie wiązało się z ryzykiem dla Użytkownika, który jednak powinien zachować świadomość możliwości aktualizacji ryzyka i korzystać z Usług w sposób ostrożny i rozważny.
3. Usługodawca:
a) dołoży należytej staranności, aby korzystanie z Usług; Usługodawca informuje, iż mogą wystąpić problemy z dostępem do Usług, spowodowane parametrami sprzętu, oprogramowania czy sieci niezgodnymi z wymaganiami wskazanymi w Regulaminie;
b) informuje, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne sprzętu komputerowego, z którego korzysta Użytkownik, mogą ograniczyć lub umożliwić Użytkownikowi dostęp do Stron internetowych lub Usług lub wpływać na ich jakość;
c) ze względu na niezależne od Usługodawcy właściwości sieci Internet oraz urządzeń Użytkownika, Usługodawca nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Stron internetowych.
4. Z zastrzeżeniem przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, w tym ze względu na jakość Usługi, w przypadku gdy Usługa jest użytkowana mimo braku spełnienia przez Usługobiorcę minimalnych wymagań technicznych i szkoda powstała wyłącznie z tej przyczyny lub szkoda powstała wyłącznie w wyniku innego działania lub zaniechania Użytkownika.
5. Niezależnie od zapisów powyższych Usługodawca ponosi odpowiedzialność za zgodność oferowanych świadczeń z umową na zasadach ogólnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

VII. WARUNKI TECHNICZNE

Usługodawca podkreśla, iż aby skorzystać ze Strony Internetowej lub Aplikacji i by możliwa była współpraca pomiędzy systemami teleinformatycznymi. Strony Internetowe działają na wszystkich urządzeniach, na wszystkich systemach operacyjnych i przeglądarkach internetowych.

VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI I DANE OSOBOWE

1. Usługodawca informuje, że podczas korzystania ze Stron internetowych wykorzystywane są pliki cookies lub stosowane są inne podobne technologie. Wykorzystywanie plików cookies Instalacja plików cookies jest konieczna do prawidłowego działania Strony internetowej.
2. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w szczególności używania cookies lub innych technologii zostały wskazane w Polityce Prywatności.
3. W przypadku korzystania z niektórych Usług Użytkownik może podać swoje dane osobowe - podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do realizacji tych Usługi. Przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym klauzula informacyjna znajduje się w Polityce Prywatności.

IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Każdy Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji na świadczenie Usług przez Usługodawcę, w tym na działanie Strony Internetowej, zarówno w zakresie aspektów technicznych, jak i jakości świadczonych Usług, osobiście lub pisemnie lub telefonicznie lub za pośrednictwem poczty email na adres Usługodawcy.
2. Reklamacja powinna spełniać następujące wymagania formalne tj.:
a) wskazać czego dotyczy,
b) wskazać datę wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną złożenia reklamacji, przy czym również opcjonalnie godzinę wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną złożenia reklamacji,
c) wskazać zwięzły opis okoliczności zdarzenia,
d) wskazać: imię, nazwisko, lub inne oznaczenie osoby Użytkownika, a także adres osoby składającej (chyba, że nie jest ona niezbędny do rozpoznania reklamacji), adres e-mail (chyba, że nie jest ona niezbędny do rozpoznania reklamacji bowiem odpowiedź będzie przesyłaną korespondencją pisemną), opcjonalnie także numer telefonu,
e) jeśli osobą wnoszącą reklamację (Reklamujący) nie jest Użytkownikiem, wskazać także: imię, nazwisko, lub inne oznaczenie osoby składającej reklamację (Reklamującego), a także adres osoby składającej reklamację (chyba, że nie jest on niezbędny do rozpoznania reklamacji), adres e-mail (chyba, że nie jest on niezbędny do rozpoznania reklamacji bowiem odpowiedź będzie przesyłaną korespondencją pisemną), opcjonalnie także numer telefonu.
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prawem właściwym do stosunków prawnych, wynikających z korzystania przez Użytkowników ze Stron internetowych oraz Usług jest prawo polskie, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.
2. Miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Usługodawcy.
3. Sprawa sporna pomiędzy Usługodawca a konsumentem może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uważa się w szczególności:
a) konieczność dostosowania Regulaminu do świadczenia Usług w sytuacji obiektywnie uzasadnionej koniecznością zmiany warunków technicznych świadczenia Usług,
b) brak uzyskania przez Usługodawcę licencji na korzystanie z treści koniecznych do zapewnienia wykonywania Usługi
c) zmiany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, które pociągają za sobą konieczność zmiany funkcjonowania Serwisów, Usług lub zmianę treści Regulaminu,
d) prawomocne orzeczenie sądu lub decyzję organu administracji publicznej, które nakazują zmianę Regulaminu w określonej w nich części.
e) konieczność zmiany postanowienia Regulaminu dotkniętego nieważnością wynikającą z mocy prawa lub wydanych orzeczeń bądź decyzji administracyjnych.
5. Zmiany Regulaminu będą wchodzi w życie z upływem 14 dni kalendarzowych od dnia przyjęcia zmiany. Informacja o zmianach Regulaminu będzie publikowana na Stronie internetowej.
6. W odniesieniu do Użytkowników niebędących konsumentami Usługodawca zastrzega jurysdykcję sądów polskich, w tym sądu właściwego miejscowo dla siedziby Usługodawcy.